Stamboom familie Koning

De bakermat van het geslacht Koning, ligt in Finsterwolde, De eerst bekende naam in mannelijke lijn is Jan Ubbens (de waarschijnlijke) vader van Hindrik Jans. Maar ook bij deze Stamboom blijkt weer hoe belangrijk vrouwelijke lijnen zijn.

Deze stamboom begint met Elteko wonende te Finsterwolt waarvan een tak later de naam STUUT heeft aangenomen. De oudste vermelding, in deze tak, dateert uit 1506, wanneer er melding wordt gemaakt van Hille Eltekens, schatbeurder en volmacht van Finsterwolde. Zijn broer Edze Eltekens, komt reeds voor in 1509, als Kerkvoogd te Beerta. Een ander broer, Ayle Eltekens, werd voor het eerst aangetroffen in 1529. Het geslacht Stuut stamt af van Ayle Eltekens.

In het 11e geslacht komt Hilligien Thomas Stuut voor, een ons bekende, die gehuwd was met Swier Jans Koning. Haar vader was Thomas Eltjes, Landbouwer en Substituut-Wedman (gerechtsdienaar) van de Rechtstoel Finsterwolt. De geslachtsnaam STUUT stamt af van Substituut. Ook van andere substituut gerechtsdienaren der Oldamdtster Rechtsstoelen is bekend dat zij zich STUUT noemden. Er is van enige verwantschap geen bewijs gevonden van de verschillende families STUUT. Deze tak Stuut behoorde tot één van de invloedrijke families in het Oldambt. Zij kunnen beschouwd worden als geslachten van - naar de toenmalige verhoudingen - grootgrondbezitters met een duidelijke sociale positie in hun woonplaatsen en dikwijls ook daarbuiten. Elteko en zijn nazaten waren Eigenerfden, die het land bebouwden.

De omstandigheid dat de Stad Groningen de heerlijke rechten over resp. in het Oldambt bezat, verhinderde dat deze geslachten zich tot een Oldambster Landadel ontwikkelden. Deze geslachten worden door diverse schrijvers omschreven als: “Ebenbürtig” (gelijkwaardig). In huwelijken, ambten en functies komt dit tot uitdrukking.

Bijzonder was de ondekking voor mij dat er verbindingen waren tussen de familie’s waarvan ik de stambomen onderzoek.. Zo is er  een verband  tussen de familie Koning en de familie Weemhof die toen te Midwolda woonde, maar ook is er een verbinding met de stamboom familie Oosterhuis die haar wortels heeft op het Hogeland. Het zijn alle drie familie’s  die behoorden in de 15, 16, en 17 eeuw tot de meest invloedrijke Groninger Familie’s.  Het kunnen met recht genoemd worden:  "oude geslachten".

Zeer veel is bekend in de archieven over onze voorouders uit deze tak, zelfs zoveel dat ik een selectie heb gemaakt van gebeurtenissen bij personen. Wat opviel is dat er ook toen al veel werd geprocedeerd over erfeniskwestie’s, over dergelijke kwesties en andere zaken heb ik een paar keer  beschreven, als een voorbeeld van vele andere keren. Soms heb ik de originele middeleeuwse tekst overgenomen. Het is vaak goed leesbaar vooral men het leest in de Groningsche Taal. Nog één opmerking Finsterwolde heb ik minimaal op zeven verschillende manier geschreven gezien, dit is te verklaren omdat er in de middeleeuwen geen eenheid van schrijfwijze was.

Ook deze stamboom kent voorouders die leefden voor 1648, tijdens de Emder Synode in 1648 is bepaalt dat de mensen in het Kerkelijke register moesten worden ingeschreven. Toen is ook bepaalt op welke manier dit moest gebeuren. Om gegevens van voorouders te vinden voor 1648 moet de archieven van kerken, instanties en familie’s worden nagekeken. Gelukkig hoefde ik dit niet te doen anderen hebben hun werk gepubliceerd in boekvorm of op internet. Belangrijk is te weten dat gegevens uit deze archieven reconstructies zijn, op basis van b.v. testamentgegevens. Men noemt dit aanname’s, deze zijn nauwkeurig maar het zijn en blijven aanname’s.

Ik wens u veel lees plezier toe met het lezen van deze stamboom.

Hier klikken om verder te lezen (Download)